Nowhere Mountain #S5 – 2021 (concrete, natural stone, iron – 33x15x17 cm)