Nowhere Mountain #S6 – 2021 (concrete, natural stone, iron – 33x17x18 cm)