Nowhere Mountain #S4 – 2020 (concrete, natural stone, iron – 28x19x27 cm)