Nowhere Mountain #S3 – 2019 (concrete, natural stone, iron – 37x18x24 cm)