Nowhere Mountain #S2 – 2019 (wood, iron, acrylic – 17x9x39 cm)