Nowhere Mountain #S3 – 2020 (concrete, natural stone, iron – 28x19x27 cm)